Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 101373
  dzisiaj: 151
  on-line: 2

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY
  Świadczenie rodzinne  Świadczenia rodzinne


  Świadczeniami rodzinnymi są:
  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
  4. świadczenie rodzicielskie.

  W okresie zasiłkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2015 roku a zakończy 31 października 2016 roku, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2014.

  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
  1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
  3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców
  w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się).

  Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko
  1) 18 roku zycia lub
  2) nauki w szkole , jednak nie dłuzej niz do ukonczenia 21 roku życia, albo
  3) 24 roku zycia , jezeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyzszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnosci
  Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

  Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

  - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
  5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Zasiłek pielęgnacyjny


  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  - niepełnosprawnemu dziecku;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - osobie, która ukończyła 75 lat.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  - osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

  Świadczenie pielęgnacyjne


  I) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

  1). matce albo ojcu
  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3) nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
  1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
  Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 listopada 2015r. przysługuje w wysokości 1300 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
  1) osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
  w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  2) osoba wymagająca opieki:
  a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
  z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Specjalny zasiłek opiekuńczy:
  Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r. poz. .23) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (89,00 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
  W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do jego przyznania. Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca poznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.

  Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
  1) osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy KRUS),
  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

  Zapomoga przysługuje:
  1) matce lub ojcu,
  2). opiekunowi prawnemu dziecka lub
  3) opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jednorazowa zapomoga przysługuje,jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.
  W myśl art. 15b ust. 5 i 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie póżniej niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dzieci, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

  Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:
  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi
  z tytułu urodzenia dziecka;
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, które może być wystawione przez lekarza lub położną
  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r., wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
  5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2014 r. (zaświadczenie może wystawić ZUS, pracodawca )
  6. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2014 r.

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl