Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie


 •  


 • odwiedzin: 088063
  dzisiaj: 70
  on-line: 1

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY
  Świadczenie rodzinne

  ŚWIADCZENIA RODZINNE


  Świadczeniami rodzinnymi są:
  1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

  O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.

  Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:
  - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł
  - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
  - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł lub 250 zł ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego )
  - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł
  - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 60 zł ( do ukończenia przez dziecko 5 roku życia ) i 80 zł ( u dzieci powyżej 5 roku życia )
  - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 50 zł dojazdy i 90 zł zamieszkanie
  - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł  Kryterium dochodowe  Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł.

  Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664 zł.

  W okresie zasiłkowym, który rozpoczął się 1 listopada 2014 roku a zakończy 31 października 2015 roku, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2013.  Zasiłek rodzinny


  Wysokość zasiłku wynosi:
  1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.


  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
  1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
  3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się).

  Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
  - 18 roku życia,
  - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


  Zasiłek pielęgnacyjny


  Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  - niepełnosprawnemu dziecku;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - osobie, która ukończyła 75 lat.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  - osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.


  Świadczenie pielęgnacyjne


  I) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

  1). matce albo ojcu
  2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3) nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
  1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.


  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
  1) osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  2) osoba wymagająca opieki:
  a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. W przypadku wątpliwości, co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Wymagane dokumenty:

  - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  - orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  - inne dokumenty, w tym oświadczenia uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.


  Specjalny zasiłek opiekuńczy:

       Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77,00 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełnienia warunków do jego przyznania. Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca poznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące. Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.

  Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
  1) osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy KRUS),
  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Wymagane dokumenty:
  - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  -dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
  - kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP
  - orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  - inne dokumenty, w tym oświadczenia uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.


  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

  Zapomoga przysługuje:
  1. matce lub ojcu,
  2. opiekunowi prawnemu dziecka
  3.albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jednorazowa zapomoga przysługuje,jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.
  W myśl art. 15b ust. 5 i 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie póżniej niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dzieci, a także do osób, które przysposobiły dziecko ).


  Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, które może być wystawione przez lekarza lub położną
  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2011r., wszystkich peunoletnich członków rodziny.
  5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za 2011r. ( zaświadczenie może wystawić ZUS, pracodawca )
  6. oswiadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2011r.

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl