ŚWIADCZENIA RODZINNE
Obowiązujące akty prawne do pobrania

WNIOSKI DO POBRANIA

U W A G A     Oświadczenia wypełnia każda pełnoletnia osoba pozostająca w składzie rodziny.

ZASIŁEK RODZINNY
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

DRUKI O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WNIOSEK O USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ( po 16 r.ż )
WNIOSEK O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ( do 16 r.ż )
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANIU LUB NIE POBIERANIU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
DRUK WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA